h

3. Selskapsobligasjonens vilkår

Klikk på bildet over for en større versjon

Nøkkelpunkter

Nøkkelvilkår (key terms) sendes ut når en selskapsobligasjon skal plasseres i markedet. Nøkkelvilkårene er et sammendrag av obligasjonenes betingelser. De er ikke bindende, men kan endres under første fase av kapitalinnhentingen, drevet av respons fra investorkollektivet. De endelige vilkårene spesifiseres i obligasjonsavtalen. I dette avsnittet går vi gjennom de viktigste nøkkelpunktene, deres betydning og i noen tilfeller henviser vi til flere detaljer i senere kapitler.

1. Utsteder (Emittent)
Utstederen er selskapet som er låntaker og som utsteder obligasjonen. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke alltid er det operative selskapet som er utsteder. I de tilfellene hvor utstederen ikke er det operative selskapet, er garanti fra morselskapet en god sikkerhet.

2. Emisjonsvolum
Emisjonsvolumet er det beløpet som det skal tas opp lån på. Enkelte ganger kan obligasjonsavtalen åpne for en eller flere tilleggsemisjoner (såkalte tappinger (tap issues). Dette er i såfall spesifisert i obligasjonsavtalen.

3. Løpetid
Løpetiden er livslengden på obligasjonen, det vil si perioden fram til obligasjonen skal betales tilbake, uttrykt i år eller måneder. På forfallsdagen skal hele obligasjonen tilbakebetales til obligasjonseierne.

4. Kupong
Kupong er den rentesatsen som skal betales ut på årlig basis. Kupongen betales ut helårsvis, halvårsvis eller kvartalsvis. De fleste selskapsobligasjoner utstedes med en fast kupong som gjelder hele løpetiden til obligasjonen. Det er imidlertid blitt vanligere med obligasjoner med flytende kupong. Dette innebærer at kupongen er fastsatt med utgangspunkt i kort interbankrente, og kupongen forandres med interbankrenten.

5. Emisjonspris
Emisjonsprisen er obligasjonens pris på emisjonsdagen, noe som vanligvis er 100. Obligasjonens pris er uttrykt i prosent av nominell verdi. Enkelte ganger utstedes obligasjoner til pris under 100. Dette er ofte tilfelle for et prosjektselskap hvor kontantstrømmen ligger lengere fram i tid. Dette gir obligasjonen en høyere avkastning til tross for at kupongen (renten) er lavere.

6. Minste investering
Minste investering i selskapsobligasjoner er vanligvis 1 million NOK. I euro er vanligvis minste investering 100 000, og i USD er tilsvarende beløp 200 000.

7. Status/Prioritet
Status viser en obligasjons prioritet i forhold til selskapets øvrige finansiering, som andre obligasjoner, banklån og aksjekapital. De viktigste prioritetene er overordnede og subordinerte obligasjoner. De overordnede obligasjonene har høyere prioritet enn de subordinerte obligasjonene.

8. Tilbakekjøpsklausul
Mange selskapsobligasjoner, og spesielt highyield-obligasjoner har en tilbakekjøpsklausul (call-opsjon). Klausulen gir utstederen rett til å kjøpe tilbake obligasjonen ved tidligere dato enn forfallsdatoen. Vanligvis kjøpes obligasjoner tilbake til en pris som overstiger emisjonsprisen

9. Registrering
I Norge registreres selskapsobligasjoner i VPS. I Sverige vanligvis i Euroclear. Reglene for registrering varierer fra land til land.

10. Sikkerheter
En obligasjon kan være sikret, dvs. ha en rett til et spesifikt pant. Pant er vanligvis eiendommer, kjøretøy, utstyr og aksjer i konsernselskaper. En obligasjon med panterett har prioritet til det spesifikke pantet. Obligasjoner uten sikkerhet har rett til selskapets øvrige aktiva. Flere obligasjoner kan likevel være sikret mot et spesifikt pant. En senior sikret obligasjon kan ha første prioritet, såkalt “first lien”, alternativt andreprioritet, såkalt “second lien”, til pantet.

11. Vedlikeholdskovenanter
Det finnes to hovedtyper kovenanter: Maintenance og incurrence. Kovenanter skrives i obligasjonsavtalen for å begrense selskapsledelsens handlingsrom og beskytte obligasjonseierne mot å måtte ta overdreven risiko. Maintenance gir den sterkeste beskyttelsen og handler om at selskapet tar på seg å opprettholde bestemte nivåer når det gjelder ulike nøkkeltall. Disse settes ofte opp med et handlingsrom som selskapet kan arbeide innenfor.

12. Incurrence-kovenant
En incurrence-kovenant er en test av en spesifikk hendelse der utdeling, oppkjøp eller ytterligere gjeldsoppbygging er de vanligste. I enkelte tilfeller blir incurrence-kovenantene strengere etter hvert som tiden går. Dette tvinger selskapet til å redusere kredittrisikoen i løpet av obligasjonens løpetid.

13. Eierforandringsklausul
En del obligasjoner inneholder en klausul for større eierendringer (change of control put). Dette er en beskyttelse for obligasjonseierne mot en endret risikoprofil. Den gir obligasjonseierne retten til å selge tilbake obligasjonen til selskapet til en forutbestemt pris som vanligvis ligger over forfallsprisen.

14. Tillitsman
Tillitsmannens hovedoppgave er å ivareta obligasjonseiernes interesser. Denne passer på at selskapet oppfyller sine forpliktelser i henhold til vilkårene for obligasjonen. Tillitsmannen sørger også for kommunikasjon med obligasjonseierne når det skjer endringer i vilkårene. Ved restrukturering har tillitsmannen en sammenkallende oppgave og passer på at obligasjonsinnehavernes rettigheter overholdes, og ivaretar eventuelle avstemmingsoppgaver. De tar ingen kommersielle beslutninger, men framfører obligasjonseiernes beslutning til selskapet.

15. Tilrettelegger (Arrangør)
Tilretteleggeren strukturerer obligasjonen og henter vanligvis inn kapitalen. Tilretteleggeren vil også vanligvis fasilitere et annenhåndsmarked for obligasjonslånet.

16. Juridisk rådgiver
En tilrettelegger benytter ofte en juridisk rådgiver til å utforme og sikre kvaliteten på obligasjonsavtalen. Den juridiske rådgiveren foretar også ofte en gjennomgang av alle forretningsavtalene til utstederen.

17. Notering
Større selskapsobligasjoner er som oftest notert på en børs. Utstederen signaliserer dermed at man er villig til å følge børsens regelverk for rapportering og compliance. Det betyr ikke at handelen i selskapsobligasjonen skjer over børsen. De fleste obligasjoner handles fortsatt via telefon med meglerhus

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

          

Design: LIVE Reklambyrå