h

5.Kredittanalyse

Viktig å tenke på

En kredittanalyse skiller seg fra en aksjeanalyse på flere måter. En kredittanalyse fokuserer på stabilitet og evnen til å takle fremtidige betalinger, mens en aksjeanalyse fokuserer på utvikling av gevinst og vekst. For kredittanalysen er selskapets gjeldsnivå, evnen til å generere positive kontantstrømmer og forretningsidéenes utholdenhet viktige faktorer.

Nedenfor finner du de viktigste faktorene som en bra kredittanalyse bør inneholde. Hvis du kan krysse av disse, øker sannsynligheten for at du har gjort en bra analyse og investering.

FORRETNINGSIDÉ OG LEDELSE

Det første man må vurdere er om selskapet har en konkurransedyktig forretningsidé og om den sittende ledelsen er i stand til å gjennomføre forretningsidéen. Hvis utstederen ikke består dette punktet, er det ikke nødvendig å analysere resten av punktene.

LAND- OG SEKTORRISIKO

Det er risikoer knyttet til bransjer og land. Utstederen kan være kredittverdig, men hvis selskapet er aktivt i en sektor som står overfor problemer, eller hvis selskapet er aktivt i land hvor det er politisk usikkerhet, svekker det forutsetningene til investeringen. 

ANALYSE AV KONTANTSTRØM

Kontantstrømmen er selskapets blodomløp. En sterk kontantstrøm fra drift som overstiger rentekostnadene med god margin er et sunnhetstegn. Ekstraordinære positive kontantstrømmer er alltid positivt, men det er kontantstrømmen som genereres i den underliggende virksomheten som viser om selskapet har en sunn forretningsidé. Det er ofte mangel på likviditet som tvinger selskaper til å kaste inn håndkleet.

SOLIDITET

Høy egenkapitalandel øker sjansen for at selskapet tåler en svak periode. Høy gjeld kan forårsake en likviditetskrise og fordyre opplåningen hvis selskapet må refinansieres. Aller helst skal et komfortabelt egenkapitalnivå kombineres med en god kontantbeholdning.

STABILITET I INNTEKTER

Inntektenes svingninger er et resultat av selskapets forretningsrisiko, og gir en indikasjon på hvor tøff en lavkonjunktur blir for selskapet kontantstrøm.

Hvis inntektene har små svingninger gjennom konjunktursykluser, blir kredittrisikoen lavere. Eksempel på bransjer med lav konjunkturpåvirkning er legemidel- og matvareprodusenter.

EIERE

Dette er en viktigere variabel enn mange tror. En eierkrets som har økonomiske muskler, god kontakt med finansmarkedet og er langsiktig, er en bra eier sett fra et kredittperspektiv. Det er fare for at en kapitalsvak eier ikke kan skyte inn mer kapital hvis det oppstår uforutsette situasjoner. Risikokapitalister har ofte økonomiske muskler, men er ikke alltid så langsiktige som ønskelig.

LÅNEVILKÅR

Obligasjonsavtalen gir investoren beskyttelse hvis selskapet får problemer. Obligasjonens prioritet og sikkerhet kan være avgjørende for obligasjonens verdi ved mislighold. I tillegg er det viktig å forstå at obligasjoner kan være strukturelt subordinert i forhold til hverandre. I kompliserte selskapsstrukturer er det viktig at obligasjonen er nær det operative selskapet. En obligasjon fra et holdingselskap er strukturelt subordinert i forhold til det operative selskapet. En slik relasjon kan forbedres av en morselskapsgaranti. En annen faktor er løpetid. Hvis du eier den lengste obligasjonen som selskapet har utestående, er du tidsmessig subordinert i forhold til de andre obligasjonseierne.

Prosjektfinansiering

For obligasjoner som skal finansiere et prosjekt, gjelder samme faktorer for kredittanalyse som ovenfor. Kontantstrømmen er stort sett aldri positiv den første perioden. Investoren må vurdere sannsynligheten og stabiliteten i framtidige kontantstrømmer, da det påvirker prosjektets verdi. Det er ofte større risiko forbundet med prosjektfinansiering, og dette er noe investorer bør ha kompensasjon for i form av høyere kupong.

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

          

Design: LIVE Reklambyrå