Hancap korrigerar redovisat eget kapital i moderbolaget och koncernen per 2018-06-30

Jan 11, 2019